28.3 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, 5 สิงหาคม 2021

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ psychodiary.com
psychodiary.com จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ psychodiary.com

โปรดทราบว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว psychodiary.com จะมีข้อความเตือนอย่างชัดเจนเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะกระทำล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของเว็บไซต์ psychodiary.com ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ psychodiary.com หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ psychodiary.com ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 หรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเว็บไซต์ psychodiary.com อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของเว็บไซต์ psychodiary.com

เว็บไซต์ psychodiary.com จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจำหน่าย หรือนำไปแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
• เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของเว็บไซต์ psychodiary.com
• เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือ
• เป็นการดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ psychodiary.com

ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏในหัวข้อ “คำถามและข้อเสนอแนะ” โดยเว็บไซต์ psychodiary.com จะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ท่านทราบในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ระบบรักษาความปลอดภัย
เว็บไซต์ psychodiary.com ได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ เว็บไซต์ psychodiary.com ยังมีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เพื่อจัดให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ psychodiary.com กระทำผ่านช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว

การใช้คุกกี้
เว็บไซต์ psychodiary.com ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของท่าน (คุกกี้คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เว็บไซต์นั้นสามารถให้บริการท่านในครั้งต่อไปได้ตรงตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ด้วย) อนึ่ง หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์psychodiary.com โดยใช้เครื่องมือค้นหา (search engine) เครื่องมือค้นหาดังกล่าวอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยเครื่องมือค้นหนดังกล่าวด้วย